ENGLISH

科学研究
首页 科学研究 科研团队 科研团队 正文

有机合成与催化—王大伟团队

发布日期:2018-12-07 15:24|浏览量:   来源:  

团队名称

有机合成与催化


团队负责人

王大伟


团队成员

倪才华、石刚、夏晓峰、桑欣欣


团队介绍

本团队研究方向主要是:

1、有机化工产品和医药中间体研究;

2、借氢反应的催化技术研究;

3、双酚F及其双酚F环氧树脂的合成制备技术;

4、太阳能电池硅基材料制绒技术的开发。

科研成果

1、主持国家自然科学基金“非对称性吡啶三唑配体催化剂的合成及在胺与胺选择性反应中的应用”编号:21861039

2、主持国家自然科学基金“功能流体构建二维金属-有机框架材料的溶剂效应研究”编号:21803025

3、主持国家自然科学基金“基于手性三唑配体的催化剂的合成及在借氢反应中的应用”编号:21776111

4、主持国家自然科学基金“仿生P/N异质结消反射复合涂层的创制及光电性能研究”编号:21671081

5、主持国家自然科学基金“基于含氮羧酸配体的手性金(Ⅲ)催化剂的设计合成及在不对称反应中的应用”编号:21401080

6、主持国家自然科学基金“铜催化芳基炔烃参与的氧化偶联反应”编号:21402066

7、主持国家自然科学基金“限域组装制备无残留层金属氧化物纳米线的研究”编号:21401079

8、主持江苏省科技支撑计划项目“复合改性壳聚糖术后防粘剂的制备及产业化研究”

9、主持江苏省“六大人才高峰”项目

10、主持教育部留学回国基金

获奖

1、中国轻工业联合会技术进步一等奖,“基于功能化絮凝剂及物理--生物耦合污水处理关键技术开发与应用”

2、中国商业联合会科技进步一等奖,“可降解高分子吸附剂的制备及其在水资源保护中的应用”

3、江苏省自然科学学术论文二等奖,“Synthesis, Structures of Benzoxazolyl Iridium(III) Complexes, and Applications on C−C and C−N Bond Formation Reactions under Solvent-Free Conditions: Catalytic Activity Enhanced by Noncoordinating Anion without Silver Effect”

代表性论文

1.Zhaojun Xu,Xiaoli Yu,Xinxin Sang,*Dawei Wang,*Green. Chem.,2018,20, 2571-2577.(IF=8.59)

2.Chenyang Ge,Xinxin Sang,Wei Yao, Liang Zhang,*Dawei Wang,*Green. Chem.,2018,20, 1805-1812.(IF=8.59)

3.Dongdong Ye,Ronghui Huang, Haiyan Zhu,Liang-Hua Zou,Dawei Wang,*Org. Chem. Front.,2018,5, ASAP.(IF=5.45)

4.Ronghui Huang,Yongchun Yang,Duo-Sheng Wang,Liang Zhang,*Dawei Wang,*Org. Chem. Front.,2018,5,203-209(IF=5.45)

5.Qiang Wu, Le Pan, Guangming Du, Chi Zhang,*Dawei Wang,*Org. Chem. Front.,2018,5, 2668-2675.(IF=5.45)

6.Xinyu Hu, Haiyan Zhu, Xinxin Sang,*Dawei Wang,*Adv. Synth. Catal. 2018,360,DOI 10.1002/adsc.201800875.(IF=5.12)

7.Zhaojun Xu, Duo-Sheng Wang, Xiaoli Yu, Yongchun Yang,Dawei Wang,*Adv. Synth. Catal. 2017,359, 3332-3340.(IF=5.12)

8.Xiaoli Yu, Duo-Sheng Wang, Zhaojun Xu, Bobin Yang, andDawei Wang,*Org. Chem. Front.,2017,4, 1011-1018.(IF=5.45)

9.Dawei Wang,* Xiaoli Yu, Xiang Xu, Bingyang Ge, Xiaoli Wang, Yaxuan Zhang,Chem. Eur. J.2016,22,8663-8668.(IF=5.16)

10.Dawei Wang,* Xin Yu,Wei Yao,Wenkang Hu, Chenyang Ge, Xiaodong Shi,*Chem. Eur. J.2016,22, 5543-5546 (Hot Paper).(IF=5.16)

11.Yongchun Yang, Wenkang Hu,Xiaohan Ye,Dawei Wang,*Xiaodong Shi,*Adv. Synth. Catal. 2016,358, 2583-2588.(IF=5.12)

12.Yongchun Yang, Anni Qin,Keyan Zhao,Dawei Wang,*Xiaodong Shi,*Adv. Synth. Catal. 2016,358, 1433-1439.(IF=5.12)

13.Dawei Wang,*Keyan Zhao, Chongying Xu, Hongyan Miao, and Yuqiang Ding,*ACS Catal.2014,4, 3910-3918.(IF=11.38)

14.Dawei Wang,*Bingyang Ge, Liang Li, Jie Shan, and Yuqiang Ding,*J. Org. Chem.2014,79, 8607-8613.(IF=4.81)

15.Jie Wang, Caihua Ni*, Yanan Zhang, Meng Zhang, Wang Li, Bolong Yao, Liping Zhang. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.2014, 115, 275.(IF: 4.152)

16.Hong Cai, Caihua Ni*, Liping Zhang. Journal of Controlled Release 2013, 172, e34.(IF: 7.78)

17.Caihua Ni*, Hong Cai, Longhua Yuan.Journal of Controlled Release 2013, 172, e16–e17(IF:7.78)

18.LuyanWu, Liping Zhang, Gang Shi, Caihua Ni* Materials Science and Engineering C 2016, 61, 278.(IF: 5.08)

19.Liping Zhang, Jie Wang, Caihua Ni*, Yanan Zhang, Gang Shi. Materials Science and Engineering C 2016, 58, 724.(IF: 5.08)

20.Xinxin Sang, Qiyi Yang, Gang Shi, Liping Zhang, Dawei Wang, Caihua Ni*.Materials Science & Engineering C. 2018, 91, 727.(IF: 5.08)

21.Yuanyuan Ding, Liping Zhang, Gang Shi, Xinxin Sang, Caihua Ni*. Materials Science and Engineering C 77 (2017) 920(IF: 5.08)

22.Liping Zhang, Yamin Zhou, Gang Shi, Xinxin Sang, Caihua Ni*. Materials Science and Engineering C.79 (2017) 116(IF: 5.08)

23.Xinxin Sang, Jianling Zhang,* Junfeng Xiang, Jie Cui, Lirong Zheng, Jing Zhang, Zhonghua Wu, Zhihong Li, Guang Mo, Yuan Xu, Jinliang Song, Chengcheng Liu, Xiuniang Tan, Tian Luo, Bingxing Zhang, Buxing Han,Nat. Commun.2017,8, 175. (IF: 12.35)

24.Xinxin Sang, Li Peng, Jianling Zhang,* Buxing Han, Zhimin Xue, Chengcheng Liu, Guanying Yang,Chem. Commun.2014,50, 8128-8130. (IF: 6.29)